Ustad Imrat Khan

Photo Gallery

Photographs of the Master

2ndpage.jpg (44240 bytes) with nehru.jpg (36169 bytes) with indira gandhi.jpg (35415 bytes)
August 27, 1999 (12).jpg (196599 bytes) IK&VK&IndiraGhandhi.jpg (34965 bytes) IK@1957.jpg (44315 bytes) IK&surbaharCalcutta.jpg (60742 bytes) IKShyamBazarFeb27,04.jpg (66556 bytes)
B&Wresize.jpg (29773 bytes) cologne march 6'04.jpg (67257 bytes) BabyImrat&Mother&sis.jpg (35114 bytes) IK 1988.jpg (43545 bytes) IK StLMusMar31,03.jpg (31858 bytes)
IKCalMusicRoomIbrahim.jpg (40413 bytes) London stills by Yogesh October 26, 2001 (3).jpg (56651 bytes) June 4, 2003 (62).jpg (96028 bytes) October 26, 2001 (7).jpg (120314 bytes) October 26, 2001 (13).jpg (117186 bytes)
Imrat zoom 5 - 16 Nov.jpg (40803 bytes) Imrat04.jpg (12265 bytes) London stills by Yogesh October 26, 2001 (24).jpg (65722 bytes) BabyImratwithflowers.jpg (47557 bytes) sitar&surbahar.jpg (28913 bytes)
August 27, 1999 (2).jpg (105655 bytes) October 26, 2001 (5).jpg (92833 bytes) October 26, 2001 (9).jpg (89949 bytes)
Surbahar01.JPG (30458 bytes) Surbahar02.jpg (34770 bytes)